Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2704703
(11)  Číslo patentu  32392 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12779275.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2704703 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161482058 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/06  A61K 47/10  A61K 47/14  A61K 47/32  A61K 47/38  A61K 31/192  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/036366 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/151427 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aponia Laboratories, Inc.; 67 Orchard Place, Greenwich, CT 06830; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Haigang; 5250 Annapolis Lane North Apt. 2310, Plymouth, MN 55446; US;
WINCKLE, Gareth; 1300 Sunset Drive, Petaluma, CA 94952; US;
RILEY, Christopher; 1055 Forest Avenue, Maryville, MO 64468; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Transdermálne kompozície ibuprofénu a metódy ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.05.2021 
   Maximálna platnosť do  03.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2704703
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.04.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2704703
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 2704703
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku