Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2701948
(11)  Číslo patentu  22551 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12777541.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2701948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113096241 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60Q 1/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/035333 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/149240 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Smith Forrest; 2210 S Huron Drive, Santa Ana, CA 92704; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Smith Forrest; 2210 S Huron Drive, Santa Ana, CA 92704; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rámom nesené vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 2701948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.04.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.04.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 05.01.2017 Typ Odoslané
Plná moc 11.01.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 26.07.2022 Typ Odoslané
EP 2701948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku