Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2704435
(11)  Číslo patentu  30906 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12775964.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2704435 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161478912 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105  H04N 19/132  H04N 19/176  H04N 19/11  H04N 19/587  H04N 19/117  H04N 19/593   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/003093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/148138 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Joonyoung; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
PARK, Seungwook; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
LIM, Jaehyun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
KIM, Jungsun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
CHOI, Younghee; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
JEON, Byeongmoon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR;
JEON, Yongjoon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, Seoul 137-130; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Intra-predikčný spôsob a jeho použitie v enkodéri a dekodéri 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.04.2022 
   Maximálna platnosť do  20.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 08/2019 SC4A
 
EP 2704435
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.04.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.03.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2704435
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2019 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 21.05.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 21.05.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 21.05.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2019 Typ Doručené
3a Opis 07.05.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.07.2019 Typ Odoslané
EP 2704435
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku