Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2729261
(11)  Číslo patentu  19962 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12775606.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2729261 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202011102752 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B07B 1/46  B07B 1/42  B06B 3/00  B07B 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2012/100196 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/004229 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Artech Ultrasonic Systems AG; Seestrasse 46, 8598 Bottighofen; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KISING Jürgen; Bergstrasse 59, CH-8280 Kreuzlingen; CH;
BAJRIC Semir; Gocht 812, Postfach 6, CH-9036 Grub SG; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
 
EP 2729261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729261
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2016 Typ Odoslané
EP 2729261
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku