Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2769105
(11)  Číslo patentu  20049 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12775142.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2769105 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11290492 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 33/00  F16B 25/00  E04B 1/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/004284 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/056802 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rockwool International A/S; Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARAUD Ismael; 139 rue Gabriel Péri, F-93200 Saint-Denis; FR;
GUILLEM Angélique; 22 rue du Capitaine Ferber A43, F-92130 Issy les Moulineaux; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na pripevnenie izolačných vrstiev a izolačný montážny systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
 
EP 2769105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2769105
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.10.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.09.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2769105
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2015 Typ Platba
Plná moc 11.01.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2016 Typ Odoslané
EP 2769105
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku