Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2766342
(11)  Číslo patentu  21806 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12774997.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2766342 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161545804 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 279/18  C07D 239/42  A61K 31/155  A61K 31/505  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/070004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/053726 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universidad Nacional de Quilmes; Roque Saenz Peña 352, Bernal - Prov. de Buenos Aires B1876BXD; AR;
Chemo Research, S.L.; Manuel Pombo Angulo, 28, 3rd and 4th floor, 28050 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORENZANO MENNA Pablo; Nuestra Señora de la Guardia 616, 1876 Bernal Buenos Aires; AR;
ALONSO Daniel Fernando; Av. Vergara 4626, 1886 Ranelagh Buenos Aires; AR;
GÓMEZ Daniel Eduardo; Av. San Martín 716, 1876 Bernal Buenos Aires; AR;
COMÍN Julieta; Iberá 5379, 1431 Caba; AR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Fenyl-guanidínové deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Maximálna platnosť do  10.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
 
EP 2766342
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2016 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2016 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766342
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.09.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766342
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.07.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 14.09.2016 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.09.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 07.11.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2016 Typ Odoslané
EP 2766342
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2016 Universidad Nacional de Quilmes Universidad Nacional de Quilmes
Chemo Research, S.L. Chemo Research, S.L.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku