Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726094
(11)  Číslo patentu  23544 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12770215.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726094 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161502160 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/30  A61K 39/00  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/001680 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/001369 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berlin-Chemie AG; Glienicker Weg 125-127, 12489 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROHLFF Christian; Oxford Biotherapeutics Ltd., 94a Milton Park, Abingdon Oxon OX14 4RY; GB;
STAMPS Alasdair; 94a Milton Park, Abingdon Oxon OX14 4RY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Terapeutický a diagnostický cieľ 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.10.2018 10/2018 PC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34384688 1 BERLIN-CHEMIE AG výlučná 14.07.2016 platná
 
EP 2726094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.02.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 331,00 EUR 9 10.07.2020 165,50 EUR
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726094
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.02.2017 Typ Doručené
Opis 13.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.02.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 16.03.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.09.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 02.07.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.07.2020 Typ Interné listy
EP 2726094
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2018 Berlin-Chemie AG Oxford BioTherapeutics Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku