Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2760475
(11)  Číslo patentu  30067 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12768999.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2760475 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161539280 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/057384 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/049247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOETTCHER, Brian R.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
CAPLAN, Shari L.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
DANIELS, Douglas S.; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
HAMAMATSU, Norio; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
LICHT, Stuart; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
WELDON, Stephen Craig; Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Fúzne proteíny na liečenie porúch metabolizmu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2022 
   Maximálna platnosť do  26.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2760475
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760475
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.09.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.09.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.08.2020 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760475
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.12.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2a Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.12.2018 Typ Doručené
2c Opis 05.12.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2019 Typ Odoslané
EP 2760475
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku