Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2763992
(11)  Číslo patentu  21078 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12766991.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2763992 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11183678, 11183692, 11183681, 11183679, 201161543611 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2011, 03.10.2011, 03.10.2011, 03.10.2011, 05.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP, EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4985  A61P 25/00  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/069546 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/050424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OGEDA S.A.; Rue Adrienne Bolland 47, 6041 Gosselies; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOVEYEDA Hamid; Rue Berkendael 124, B-1050 Bruxelles; BE;
DUTHEUIL Guillaume; Rue Joseph Debehogne 19, B-5020 Vedrin; BE;
FRASER Graeme; Rue Bois des Conins 19A, B-1470 Bousval; BE;
ROY Marie-Odile; 233 rue de Charenton, F-75012 Paris; FR;
EL BOUSMAQUI Mohamed; 11 rue Marcel Cachin, F-59300 Aulnoy-lez-Valenciennes; FR;
BATT Frédéric; 77 rue Chevreul, F-69007 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové chirálne N-acyI-5,6,7,(8-substituované)-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazíny ako selektívne antagonisty receptora NK-3, farmaceutická kompozícia a spôsoby použitia pri poruchách sprostredkovaných receptorom NK-3 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2022 
   Maximálna platnosť do  03.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
2 Zmeny mien 02.08.2017 8/2017 TC4A
 
EP 2763992
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2763992
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.10.2016 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.10.2017 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.10.2018 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.09.2019 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2763992
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.05.2016 Typ Platba
3 Plná moc 07.06.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2017 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.04.2017 Typ Doručené
6a Sprievodný list 24.04.2017 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 24.04.2017 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 24.04.2017 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 24.04.2017 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 11.07.2017 Typ Odoslané
EP 2763992
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.07.2017 OGEDA S.A. Euroscreen S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku