Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2766008
(11)  Číslo patentu  23253 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12766592.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2766008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011122588, 102012005452 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2011, 20.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/164  A61K 31/415  A61K 31/4174  A61K 31/525  A61P 11/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/003995 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/097911 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH; Gereonsmühlengasse 1-11, 506 70 Köln; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREVE Harald; Schorlemerstrasse 3a, 405 45 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prípravok na nazálnu aplikáciu so zvýšenou stálosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  08.02.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 15.06.2022 11/2022 MC4A
 
EP 2766008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2017 Typ Doručené
Opis 01.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 01.02.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.02.2017 Typ Doručené
Opis 03.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2017 Typ Odoslané
EP 2766008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku