Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2766008
(11)  Patent Number  23253 
(96)  European Application Number  12766592.5 
(96)  European Application Date  25.09.2012 
(97)  European Patent Number  2766008 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  02.11.2016 
(31)  Priority Number  102011122588, 102012005452 
(32)  Priority Date  30.12.2011, 20.03.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  DE, DE 
(97)  European Application Publication Date  20.08.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.08.2017 
(51)  International Patent Classification  A61K 31/164  A61K 31/415  A61K 31/4174  A61K 31/525  A61P 11/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/003995 
(87)  International Publication Number  WO 2013/097911 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH; Gereonsmühlengasse 1-11, 506 70 Köln; DE 
(72)  Inventor(s)  GREVE Harald; Schorlemerstrasse 3a, 405 45 Düsseldorf; DE 
(74)  Attorney(s)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Prípravok na nazálnu aplikáciu so zvýšenou stálosťou 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zrušený 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent  08.02.2022 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 15.06.2022 11/2022 MC4A
 
EP 2766008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2017 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2766008
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2021 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2766008
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2017 Type Delivered
Opis 01.02.2017 Type Delivered
Plná moc 01.02.2017 Type Delivered
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.02.2017 Type Delivered
Opis 03.02.2017 Type Delivered
Plná moc 03.02.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2017 Type Sent document
EP 2766008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku