Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691248
(11)  Číslo patentu  34134 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12765782.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113076520 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60D 1/54  B60D 1/00  B60D 1/167   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/031799 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/135810 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Defense Products and Services Group, Inc.; 4036 Plank Road, Fredericksburg, VA 22407; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HELLAND, Chad, Leighton; 2439 Covered Bridge Blvd, Knoxville, TN 37932; US;
FINCHER, Charles, Kennith; 21 Avocet Way, Fredericksburg, VA 22406; US;
ELHARDT, Paul, Michael; 10041 Daufuskie Drive, Charlotte, NC 28278; US;
SMITH, Ellis, J.; 257 Quiet Waters Rd, Belmont, NC 28012; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Vlečná zostava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Maximálna platnosť do  02.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2691248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691248
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.04.2021 398,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 22.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.07.2022 Typ Odoslané
EP 2691248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku