Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2706062
(11)  Číslo patentu  28136 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12765589.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2706062 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110028603 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/546  A61P 31/00  C07D 501/24  C07D 501/34  C07D 501/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/002302 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/134184 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LegoChem Biosciences, Inc.; 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHO, Young Lag; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
YUN, Joung Yul; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
PARK, Chul Soon; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
CHAE, Sang Eun; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
LEE, Hyang Sook; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
OH, Kyuman; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
HEO, Hye Jin; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
KANG, Dae Hyuck; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
YANG, Young Jae; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
KWON, Hyun Jin; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
PARK, Tae Kyo; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
WOO, Sung Ho; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR;
KIM, Yong Zu; Legochem Biosciences, Inc. 8-26, Munpyeongseo-ro Daedeok-gu, Daejeon 306-220; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Nové cefalosporínové deriváty a ich farmaceutické prostriedky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2020 
   Maximálna platnosť do  29.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2706062
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2706062
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.03.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2706062
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 03.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2018 Typ Doručené
3a Opis 07.08.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 19.09.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2706062
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku