Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691096
(11)  Číslo patentu  22535 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12765290.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691096 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161470264 P, 1150273 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2011, 29.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/14  A61K 9/16  A61K 31/465  A61K 47/12  A61K 47/22  A61K 47/26  A61K 47/32  A61K 47/38  A24B 15/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2012/050336 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/134380 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NYZ AB; 118 85 Stockholm; SE;
wm17 Holding AG; c/o KBT Treuhand AG Zug, Neuhofstrasse 5a, 6340 Baar; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NILSSON Per-Gunnar; Danska vägen 35, S-219 29 Malmö; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vačok obsahujúci nikotín vo forme voľnej soli 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.03.2022 
   Maximálna platnosť do  28.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 04/2017 SC4A
 
EP 2691096
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.03.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.03.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.03.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.03.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.03.2021 10 199,00 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.03.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691096
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2016 Typ Doručené
2 Plná moc 10.10.2016 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2016 Typ Platba
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2016 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.01.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 03.01.2017 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis prevodu 03.01.2016 Typ Doručené
6a Plná moc 03.01.2016 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 03.01.2016 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2017 Typ Platba
8 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2017 Typ Platba
9 oznámenie o zápise zmeny 16.02.2017 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2017 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 2691096
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.02.2017 NYZ AB TillCe AB
wm17 Holding AG wm17 Holding AG
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.02.2017 NYZ AB NYZ AB
wm17 Holding AG wm17 Holding AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku