Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2692838
(11)  Číslo patentu  29969 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12763474.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2692838 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011069106 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 103/06  C10M 171/06  C10N 10/04  C10N 20/06  C10N 30/06  C10N 40/24  C10M 173/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/058004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/133455 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOMIYAMA, Shinobu; c/o NIHON PARKERIZING CO. LTD. 15-1 Nihonbashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 103-0027; JP;
SERITA, Atsushi; c/o NIHON PARKERIZING CO. LTD. 15-1 Nihonbashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 103-0027; JP;
ISHII, Hitoshi; c/o NIHON PARKERIZING CO. LTD. 15-1 Nihonbashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 103-0027; JP;
MORI, Kazuhiko; c/o NIHON PARKERIZING CO. LTD. 15-1 Nihonbashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 103-0027; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Poťahovaný kovový materiál pre plastické obrábanie a použitie povlakového činidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2692838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2692838
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2692838
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 30.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 19.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2692838
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku