Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2760553
(11)  Číslo patentu  27680 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12762315.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2760553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  91878 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  LU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 69/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/068995 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/045511 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heiling Attila; 21 allée Scheffer, 2520 Luxembourg; LU;
Steiner Carsten; 14 Wolsberich, 9252 Diekirch; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Heiling Attila; 21 allée Scheffer, 2520 Luxembourg; LU;
Steiner Carsten; 14 Wolsberich, 9252 Diekirch; LU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na nácvik hodov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.09.2022 
   Maximálna platnosť do  26.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2760553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760553
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.08.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.09.2019 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.09.2020 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2018 Typ Doručené
2a Opis 10.01.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 10.01.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.04.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o pokračovanie v konaní 25.06.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.06.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
4c Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
5 Poplatok za pokračovanie v konaní 28.06.2018 Typ Platba
6 rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 20.07.2018 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2760553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku