Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2757878
(11)  Číslo patentu  20403 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12761994.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2757878 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201100557 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01L 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/068591 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/041653 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Moerman Sam; Oliebergtstraat 40, 9870 Zulte Olsene; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moerman Sam; Oliebergtstraat 40, 9870 Zulte Olsene; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy a vylepšenia konských podkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2757878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.02.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2757878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2757878
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2016 Typ Platba
Plná moc 09.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2016 Typ Odoslané
EP 2757878
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku