Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2836853
(11)  Číslo patentu  33359 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12759813.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2836853 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 17/42  G01S 7/48  G05D 1/02  B60W 60/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/001454 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/153415 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BALYO; 240 rue de la Motte Bâtiment A, 77550 Moissy-Cramayel; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GARCIA, Olivier; 16 rue Vandrezanne, 75013 Paris; FR;
DUVAL, Thomas; 68 rue Gergovie, 75014 Paris; FR;
BRAVO, Raul; 64 rue du Montparnasse, 75014 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prístroj a spôsob určovania referenčných prvkov prostredia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Maximálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 2836853
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.04.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836853
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 12.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 12.09.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 18.10.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 20.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 20.12.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 20.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2020 Typ Odoslané
EP 2836853
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku