Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2756010
(11)  Číslo patentu  29911 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12759124.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2756010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20111650 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 4/68  C08F 36/04  C08F 136/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/067989 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/037910 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese (MI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RICCI, Giovanni; Via E. Sartori N. 11/1, I-43126 Parma; IT;
SOMMAZZI, Anna; Viale Giovanni XXXIII 34, I-28100 Novara; IT;
LEONE, Giuseppe; Via C. Saldini 38, I-20133 Milano; IT;
BOGLIA, Aldo; Via Dante 1, I-20026 Novate Milanese (MI); IT;
MASI, Francesco; Via Galvani 7, I-26866 Sant Angelo Lodigiano (LO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Bis-imínový komplex lantanidov, katalytický systém obsahujúci uvedený bis-imínový komplex a spôsob (ko)polymerizácie konjugovaných diénov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.09.2020 
   Maximálna platnosť do  13.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.05.2021 10/2021 MM4A
 
EP 2756010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2756010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.08.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2756010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 18.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 30.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 30.01.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 30.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2019 Typ Odoslané
EP 2756010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku