Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2895251
(11)  Číslo patentu  30405 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12756500.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2895251 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/12  B01D 46/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/067746 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/040615 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANS, Erik; Industrigatan 3, S-619 33 Trosa; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Filtračná zostava a spôsob výroby zostavy filtra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.09.2023 
   Maximálna platnosť do  12.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2895251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895251
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.08.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895251
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2019 Typ Doručené
Opis 12.03.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 12.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 12.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2895251
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB Camfil AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 Kapa Beta, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku