Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2742070
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12755897.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2742070 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11006559 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08B 37/00  C08L 5/08  A61K 8/73  A61K 47/36  A61L 27/52  C08J 3/075  A61K 9/00  A61K 31/728   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/001472 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/021249 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glycores 2000 srl; Via Mac Mahon, 43, 20155 Milan; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORESTE, Pasqua, Anna; Via Mac Mahon 43, I-20155 Milan; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Zosieťovaný, rozkladu odolný hyaluronát s nízkou molekulovou hmotnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2742070
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2742070
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2742070
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku