Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2741763
(11)  Číslo patentu  20374 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12753675.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2741763 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11176803 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/24  A61P 5/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/065507 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/020996 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring BV; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARCE Joan-Carles; Soevej 100, DK-2791 Dragoer; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia pre riadenú stimuláciu vaječníkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.08.2022 
   Maximálna platnosť do  08.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2741763
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2741763
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.07.2016 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2017 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.08.2018 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.08.2019 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.07.2020 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.07.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2741763
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2016 Typ Platba
3 Plná moc 26.02.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2016 Typ Odoslané
EP 2741763
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku