Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2672837
(11)  Číslo patentu  31203 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12745154.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2672837 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011900451 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 29/30  A23D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2012/000135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/106777 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clover Corporation Limited; 31 Pinnacle Road, Altona North, Victoria 3025; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOSSEL, Brenda; 135 Cracknell Road, Tarragindi Queensland 4121; AU;
ELLIOTT, Glenn; 2 Collins Lane, Casuarina New South Wales 2487; AU;
CRENNAN, Sarah; 7/25 Ellis Street, Greenslopes Queensland 4120; AU;
PATCH, Craig; c/o Clover Corporation Limited PO Box U166, Wollongong New South Wales 2500; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Nutričné kompozície a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.02.2023 
   Maximálna platnosť do  10.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2672837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2672837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.01.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2672837
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2019 Typ Doručené
Opis 06.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.07.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2672837
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku