Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2736887
(11)  Číslo patentu  29451 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12743846.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2736887 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161513428 P, 201161513432 P, 201261610178 P, 201261653588 P, 201261654651 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.07.2011, 29.07.2011, 13.03.2012, 31.05.2012, 01.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 249/08  C07D 401/12  C07D 403/12  C07D 409/12  C07D 241/20  A61K 31/497  A61K 31/4439  A61K 31/506  A61K 31/498  A61K 31/55  A61K 31/5377  A61K 31/4196  A61K 31/454  A61K 31/496  A61P 35/00  A61P 31/12  A61P 29/00  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/048319 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/019548 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karyopharm Therapeutics, Inc.; 85 Wells Avenue, 2nd Floor, Newton Massachusetts 02459; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SANDANAYAKA Vincent P.; 10 Laurel Avenue, Northboro, MA 01532; US;
SHACHAM Sharon; 15 Bontempo Road, Newton, MA 02459; US;
MCCAULEY Dilara; 85 Gore Street, Cambridge, MA 02141; US;
SHECHTER Sharon; 18 Ivy Lane, Andover, MA 01810; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Modulátory jadrového transportu obsahujúce hydrazid a ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  6-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.07.2022 
   Maximálna platnosť do  26.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
2 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2736887
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.07.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.07.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.07.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2736887
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 18.01.2018 Typ Doručené
2b Opis 18.01.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 13.04.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 25.07.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o pokračovanie v konaní 22.10.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 22.10.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
6 Poplatok za pokračovanie v konaní 26.10.2018 Typ Platba
7 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 19.12.2018 Typ Odoslané
8 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 29.12.2018 Typ Doručené
8a Sprievodný list 29.12.2018 Typ Doručené
8b Plná moc 29.12.2018 Typ Doručené
8c Plná moc 29.12.2018 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
8f Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
8g Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
8h Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
8i Príloha inde neuvedená 29.12.2018 Typ Doručené
9 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 02.01.2019 Typ Platba
10 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 08.01.2019 Typ Doručené
12 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 08.01.2019 Typ Doručené
14 rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 23.01.2019 Typ Odoslané
15 Podanie inde neuvedené 24.01.2019 Typ Doručené
16 rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - vyhovenie 19.02.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť inde neuvedená 19.02.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 19.02.2019 Typ Doručené
18 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.03.2019 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 19.03.2019 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 20.03.2019 Typ Interné listy
21 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
21b Plná moc 14.09.2021 Typ Doručené
22 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 14.09.2021 Typ Doručené
23 oznámenie o zápise zmeny 29.09.2021 Typ Odoslané
24 všeobecný referátnik 29.09.2021 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.09.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
26 oznámenie o zápise zmeny 06.10.2021 Typ Odoslané
EP 2736887
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Karyopharm Therapeutics, Inc. Karyopharm Therapeutics, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.10.2021 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku