Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2734845
(11)  Číslo patentu  28776 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12738122.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2734845 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161572742 P, 201213552686 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.07.2011, 19.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/569  A61K 35/747  C12Q 1/04  A23L 33/135   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/064351 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/011137 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogaia AB; Kungsbroplan 3A P.O. Box 3242, 103 64 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERSALOVIC, James; 534 South 3rd Street, Bellaire, TX 77401; US;
THOMAS, Carissa Michelle; 8501 E Alameda Avenue Apt. 1233, Denver, CO 80230; US;
CONNOLLY, Eamonn; Motionsvägen 3, 18130 Lindingo; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Výroba a použitie bakteriálneho histamínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.07.2023 
   Maximálna platnosť do  20.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2734845
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734845
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734845
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2018 Typ Doručené
Opis 02.11.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 02.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 02.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2734845
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku