Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2732625
(11)  Číslo patentu  29384 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12737777.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2732625 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161508477 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/13  H04N 19/436   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/063929 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/010997 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Video Compression, LLC; 1 Research Circle, Niskayuna, NY 12309; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEORGE, Valeri; John-Sieg-Straße 24, 10365 Berlin; DE;
HENKEL, Anastasia; Fahrenheitstraße 8, 10245 Berlin; DE;
KIRCHHOFFER, Heiner; Gotzkowskystraße 5, 10555 Berlin; DE;
MARPE, Detlev; Südwestkorso 70, 12161 Berlin; DE;
SCHIERL, Thomas; Dunckerstraße 72, 10437 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kódovanie poľa vzoriek pre režim s malým oneskorením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.07.2023 
   Maximálna platnosť do  16.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zmeny adries 27.01.2021 2/2021 TE4A
 
EP 2732625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732625
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732625
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.12.2018 Typ Doručené
Opis 03.12.2018 Typ Doručené
Opis 03.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 31.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 31.12.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.01.2021 Typ Odoslané
EP 2732625
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2021 GE Video Compression, LLC GE Video Compression, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku