Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2731972
(11)  Číslo patentu  26999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12736054.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2731972 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161508444 P, 201261604412 P, 201261604954 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2011, 28.02.2012, 29.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  G01N 33/574  G01N 33/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/046672 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/012722 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eisai R&D Management Co., Ltd.; 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  O'SHANNESSY Daniel John; 515 Gerloff Road, Schwenksville, PA 19473; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti folátovému receptoru alfa a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.07.2023 
   Maximálna platnosť do  13.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2731972
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2731972
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2731972
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.03.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2018 Typ Doručené
Opis 12.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.03.2018 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 12.03.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2018 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2018 Typ Odoslané
EP 2731972
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku