Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726099
(11)  Číslo patentu  28918 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12736001.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726099 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161503656 P, 201161524448 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2011, 17.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/28  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/044929 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/006437 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FEIGE, Jerome; Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH;
GLASS, David; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc. 100 Technology Square, Cambridge, MA 02139; US;
HATAKEYAMA, Shinji; Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH;
RICHARDSON, Brian Peter; Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH;
TRIFILIEFF, Estelle; Novartis Pharma AG Postfach, CH-4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečenia metabolických porúch 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2726099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726099
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726099
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2018 Typ Doručené
Opis 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.01.2019 Typ Odoslané
EP 2726099
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku