Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726508
(11)  Číslo patentu  25261 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12735991.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726508 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161502167 P, PCT/US2012/044451 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.06.2011, 27.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/044703 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/003625 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Berlin-Chemie AG; Glienicker Weg 125-127, 12489 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROHLFF Christian; Oxford Bio Therapeutics Ltd., 94A Milton Park, Abington Oxon OX14 4RY; GB;
TERRETT Jonathan Alexander; 5941 Optical Court, San Jose, CA 95138; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti ADP-ribozylcykláze 2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.10.2018 10/2018 PC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34375892 1 BERLIN-CHEMIE AG výlučná 14.07.2016 platná
 
EP 2726508
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726508
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726508
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2017 Typ Doručené
Opis 20.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 25.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.01.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.08.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 08.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 26.09.2018 Typ Odoslané
EP 2726508
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2018 Berlin-Chemie AG Oxford BioTherapeutics Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku