Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2734404
(11)  Patent Number  19738 
(96)  European Application Number  12735263.1 
(96)  European Application Date  05.07.2012 
(97)  European Patent Number  2734404 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  09.09.2015 
(31)  Priority Number  102011052058 
(32)  Priority Date  22.07.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  28.05.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.04.2016 
(51)  International Patent Classification  B60N 2/02  B60N 2/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2012/063150 
(87)  International Publication Number  WO 2013/013951 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Inventor(s)  LANDSKRON Robert; Heerweg 126, 40789 Monheim; DE;
SCHÜRMANN Thorsten; Scheurener Strasse 34, 51519 Odenthal; DE 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Prídržné zariadenie pre nastavovací pohon sedadla motorového vozidla 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  05.07.2022 
   Patent in Force maximum until  05.07.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 2/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2734404
S/N Fee Title Date Year Fee
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.05.2021 10 199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2734404
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2015 Type Delivered
1a Plná moc 16.11.2015 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2015 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2016 Type Sent document
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Type Delivered
4a Doklad o prevode 11.12.2020 Type Delivered
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Type Delivered
5a Plná moc 11.12.2020 Type Delivered
6 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Type Sent document
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Type Payment
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2021 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Type Delivered
9a Doklad o prevode 08.09.2021 Type Delivered
9b Plná moc 08.09.2021 Type Delivered
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Type Payment
11 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Type Delivered
11a Doklad o prevode 17.09.2021 Type Delivered
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Type Sent document
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Type Sent document
14 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 02.11.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Type Delivered
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Type Sent document
EP 2734404
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku