Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2734404
(11)  Číslo patentu  19738 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12735263.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2734404 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011052058 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/02  B60N 2/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/063150 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/013951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd.; 451 Dieqiao Rd. Kangqiao Industrial Zone, Pudong, Shanghai 201315; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANDSKRON Robert; Heerweg 126, 40789 Monheim; DE;
SCHÜRMANN Thorsten; Scheurener Strasse 34, 51519 Odenthal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Prídržné zariadenie pre nastavovací pohon sedadla motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2022 
   Maximálna platnosť do  05.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 04/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
4 Zmeny mien 07.12.2021 23/2021 TC4A
 
EP 2734404
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.07.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.07.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734404
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 16.11.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.03.2016 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 11.12.2020 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.12.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 11.12.2020 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 14.01.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 08.09.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 08.09.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
11 Doplnenie materiálov 17.09.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 17.09.2021 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.10.2021 Typ Odoslané
13 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 26.10.2021 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 02.11.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.11.2021 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2734404
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.01.2021 Adient Luxembourg Holding S.à r.l. Johnson Controls Metals and Mechanisms GmbH & Co. KG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd Adient Luxembourg Holding S.à r.l.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd. Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku