Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2740338
(11)  Číslo patentu  31165 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12733087.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2740338 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11006326 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05K 7/20  H05K 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/062924 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/017358 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH; Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STÖCKER, Horst; Weißkirchener Str. 67, 61440 Oberursel; DE;
LINDENSTRUTH, Volker; Hochstr. 84, 55128 Mainz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Mobilná jednotka dátového centra s efektívnymi chladiacimi prostriedkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2740338
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2740338
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2740338
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2019 Typ Doručené
Opis 07.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2019 Typ Odoslané
EP 2740338
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku