Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2661266
(11)  Číslo patentu  35883 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12732408.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2661266 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161430914 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4709  A61K 31/704  A61K 31/7016  A61K 31/198  A61K 31/201  A61K 31/353  A61K 31/155  A61K 31/7032  A61K 31/194  A61K 31/575  A61P 7/12  A61P 3/04  A61P 3/00  A61P 3/10  A61P 19/10  A61P 21/00  A61P 37/00  A61P 1/00  A61P 25/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/020548 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/094636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anji Pharma (US) LLC; 4 Dana Road, Boxford, MA 01921; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARON, Alain D.; 12863 Baywind Point, San Diego, CA 92130; US;
BROWN, Martin R.; 834 Tolita Avenue, Coronado, CA 92118; US;
JONES, Christopher R. G.; 13713 Freeport Road, San Diego, CA 92129; US;
BEELEY, Nigel R. A.; 227 Loma Corta Drive, Solana Beach, CA 92075; US;
FINEMAN, Mark S.; 12444 Oakfort Place, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Terapie založené na ligande chemosenzorických receptorov  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.01.2023 
   Maximálna platnosť do  06.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
 
EP 2661266
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.12.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2661266
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.12.2020 Typ Doručené
1b Opis 02.12.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 02.12.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.12.2020 Typ Odoslané
EP 2661266
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku