Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2707477
(11)  Číslo patentu  28927 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12731647.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2707477 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20110791 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/702  A61K 31/733  A61K 35/74  A61K 35/747  A61P 13/04  A61P 13/12  C12N 1/20  C12R 1/225   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/000895 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/050831 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Probiotical S.p.A.; Via E. Mattei 3, 281 00 Novara; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOGNA, Giovanni; c/o Probiotical S.p.A. Via Mattei 3, I-28100 Novara; IT;
STROZZI, Gian Paolo; c/o Probiotical S.p.A. Via Mattei 3, I-28100 Novara; IT;
MOGNA, Luca; c/o Probiotical S.p.A. Via Mattei 3, I-28100 Novara; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Bakteriálne kmene schopné metabolizovať oxaláty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2020 
   Maximálna platnosť do  09.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2707477
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2707477
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.05.2019 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2707477
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.10.2018 Typ Doručené
2b Opis 09.10.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2707477
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku