Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2676337
(11)  Číslo patentu  18960 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12731310.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2676337 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012002350, 202011103484 U, 202011107633 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2012, 20.07.2011, 09.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 43/16  H01R 4/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/002757 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/010626 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bals Elektrotechnik GmbH & Co. Kg; Burgweg 22, 573 99 Kirchhundem-Albaum; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAMM Andreas; Heinsberger Strasse 56, 57399 Kirchhundem; DE;
BANKSTAHL Mareike; Im Knickhahn 9, 57399 Kirchhundem; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kontaktný prvok pre elektrické konektorové zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2015 11/2015 SC4A
 
EP 2676337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676337
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.06.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676337
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2015 Typ Odoslané
EP 2676337
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku