Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726395
(11)  Číslo patentu  18784 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12730907.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726395 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1155978 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67C 3/00  B67C 3/22  B67C 3/28  B67C 3/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/062165 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/004524 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Serac Group; 12 route de Mamers, 72400 La Ferte Bernard; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRUSON Bertrand; 10 Le Vau Richard, F-50290 Breville Sur Mer; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na plnenie do nádob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
 
EP 2726395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726395
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.06.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726395
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2015 Typ Platba
Plná moc 10.07.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2726395
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku