Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710212
(11)  Číslo patentu  19386 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12729219.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710212 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VI20110124 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 11/10  E05F 3/10  E05F 3/20  F16F 9/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/052504 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/156949 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  In & Tec S.r.l.; Via Scuole 1/G, 25128 Brescia; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BACCHETTI Luciano; Via della Fonte 9/C, I-25075 Nave (BS); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Piestové zariadenie pre kontrolovaný otočný pohyb dverí, uzáverov alebo podobných členov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2016 
   Maximálna platnosť do  18.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2016 1/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.02.2017 2/2017 MM4A
 
EP 2710212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710212
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2015 Typ Platba
3 Plná moc 07.10.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2015 Typ Odoslané
EP 2710212
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku