Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2721162
(11)  Číslo patentu  28425 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12728212.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2721162 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011077705 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/06  C12P 7/16  C12P 7/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/061141 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/171929 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Degussa GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 451 28 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NITZ, Jörg-Joachim; Phönixberg 1d, 45257 Essen; DE;
GRUND, Gerda; Forellenweg 3, 48653 Coesfeld; DE;
BECKER, Franz Ulrich; Am Berg 16, 63579 Freigericht-Horbach; DE;
STIER, Patrick; Pfaffenberg 23, 63762 Großostheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  ABE fermentačný spôsob zahŕňajúci absorpciu produktu izoforónom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.06.2020 
   Maximálna platnosť do  13.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2721162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2721162
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.05.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2721162
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 17.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
EP 2721162
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku