Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2721065
(11)  Číslo patentu  29199 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12727767.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2721065 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161498518 P, 201161578309 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.06.2011, 21.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  A61K 39/395  A61P 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/042338 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/174178 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SLEEMAN, Mark, W.; 2 Albert Place, Richmond, Victoria 3121; AU;
GUSAROVA, Viktoria; 131 Sky Top Drive, Pleasantville, NY 10570; US;
MURPHY, Andrew, J.; 10 Newton Court, Croton-on-Hudson, NY 10520; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti ANGPTL3 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50026-2021 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.06.2023 
   Maximálna platnosť do  14.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2721065
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2721065
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2721065
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2019 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 10.11.2021 Typ Doručené
EP 2721065
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku