Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2714542
(11)  Číslo patentu  22117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12723483.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2714542 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011103359 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 81/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/059695 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/163793 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FEURER Group GmbH; Klingenberger Strasse 2, 74336 Brackenheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FEURER Markus; Friedrich-Ebert-Strasse 21, 76461 Muggensturm; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Transportná prepravka nákladu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.05.2022 
   Maximálna platnosť do  24.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2714542
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.05.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.05.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.05.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2714542
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.09.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.12.2016 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 06.12.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.12.2016 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 02.09.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2021 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 09.09.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2021 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.10.2021 Typ Odoslané
EP 2714542
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.10.2021 FEURER Group GmbH Feurer Febra GmbH
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2021 PATENTSERVIS Bratislava, a. s. Ing. Viera Mešková
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku