Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2709793
(11)  Číslo patentu  21200 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12722472.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2709793 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1154224 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/38  B23K 26/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2012/050907 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/156608 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude; 75 quai d'Orsay, 75007 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JOUANNEAU Thomas; 3, rue Lachmann, F-38000 Grenoble; FR;
DEBECKER Isabelle; 32 rue de Saussure, F-75017 Paris; FR;
LEFEBVRE Philippe; 2 Allée Raymond Thiriet, F-78250 Meulan; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Laserová dýza s pohyblivým prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Maximálna platnosť do  25.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 2709793
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2709793
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.05.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.04.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.04.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2709793
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.07.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 2709793
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku