Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2701924
(11)  Číslo patentu  18936 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12722403.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2701924 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.02.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1153610 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60B 7/02  B60B 7/10  B60B 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2012/050794 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/146855 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zanini Auto Grup, S.A.; Marineta, 2-5 Po. Ind. Llevant Polígono Industrial Llevant, 08150 Parets del Vallés - Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LARROQUE Sebastien; 22 rue Saint Louis, F-27200 Vernon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kryt kolesa obsahujúci antirotačné zariadenie a vozidlo obsahujúce taký kryt kolesa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2022 
   Maximálna platnosť do  12.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2701924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 30.06.2015 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.05.2015 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.04.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.04.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.04.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.04.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.04.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701924
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.07.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 11.07.2022 Typ Odoslané
EP 2701924
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku