Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2702344
(11)  Číslo patentu  18497 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12721828.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2702344 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.01.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011050694, 102011052561 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2011, 10.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27B 7/20  F27D 17/00  C04B 7/36  C04B 7/47  C04B 7/43   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/058942 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/163664 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH; Sinning 1, 83101 Rohrdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEIBINGER Helmut; Stöcklgras 2B/5, A-4910 Ried im Innkreis; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na pálenie slinku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
 
EP 2702344
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.05.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.05.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.05.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.05.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.05.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702344
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.04.2015 Typ Platba
3 Oznámenie 14.04.2015 Typ Doručené
4 Plná moc 15.05.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Typ Odoslané
EP 2702344
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku