Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2704862
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12721757.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2704862 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  813112011, 196122012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2011, 08.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 41/08  B22D 41/34  B22D 41/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/001803 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/152383 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RHI Magnesita Interstop AG; Bösch 83a, 6331 Hünenberg; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEINER, Benno; Hofacher 4, CH-6244 Nebikon; CH;
AMSLER, Harry; Chriesbaumhof 12, CH-6404 Greppen; CH;
ZINGRE, Angelo; Rosentalstrasse 14c, CH-6280 Hochdorf; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na upevnenie výlevkového kameňa a výlevkový kameň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2704862
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2704862
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 08.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.10.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 22.11.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 22.11.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2704862
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.10.2021 RHI Magnesita Interstop AG Stopinc Aktiengesellschaft
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku