Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2707986
(11)  Číslo patentu  23288 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12720805.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2707986 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2011/002322 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/001973 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/152430 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deutsche Telekom AG; Friedrich-Ebert-Allee 140, 531 13 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLATT Axel; Zum Engelshof 41, 50996 Cologne; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Metóda, systém, prístupový bod a produkt počítačového programu na rozšírenie použiteľnej šírky pásma medzi telekomunikačnou sieťou a používateľským zariadením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 08/2017 SC4A
 
EP 2707986
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2019 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2707986
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.12.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.12.2016 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 22.05.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 25.05.2017 Typ Doručené
4a Sprievodný list 25.05.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 25.05.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.07.2017 Typ Odoslané
EP 2707986
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku