Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710076
(11)  Číslo patentu  28300 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12720304.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710076 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2012/000004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/141660 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav Polymérov Sav; Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALEXY, Pavol; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
CHODÁK, Ivan; L'uda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK;
BAKOS, Dusan; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK;
BUGAJ, Peter; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK;
PAVLACKOVÁ, Miroslava; Pod Hájom 1096/87-6, 018 41 Dubnica nad Váhom; SK;
TOMANOVÁ, Katarina; Komenského 1642, 020 01 Púchov; SK;
BENOVIC , Frantisek; -, 9189 03 Horné Oresany 360; SK;
PLAVEC, Roderik; Bocná 2, 946 03 Kolárovo; SK;
MIHALÍK, Michal; Banská Hodrusa 396, 966 61 Hodusa - Hámre; SK;
BOTOSOVÁ, Monika; -, 980 32 Blhová 269; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia s vysokou deformovateľnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Maximálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2710076
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.04.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710076
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 28.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2710076
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku