Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710076
(11)  Číslo patentu  28300 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12720304.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710076 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  262011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 67/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2012/000004 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/141660 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav polymérov SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALEXY, Pavol; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok; SK;
CHODÁK, Ivan; L'uda Zúbka 9, 841 01 Bratislava; SK;
BAKOS, Dusan; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava; SK;
BUGAJ, Peter; Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice; SK;
PAVLACKOVÁ, Miroslava; Pod Hájom 1096/87-6, 018 41 Dubnica nad Váhom; SK;
TOMANOVÁ, Katarina; Komenského 1642, 020 01 Púchov; SK;
BENOVIC , Frantisek; -, 9189 03 Horné Oresany 360; SK;
PLAVEC, Roderik; Bocná 2, 946 03 Kolárovo; SK;
MIHALÍK, Michal; Banská Hodrusa 396, 966 61 Hodusa - Hámre; SK;
BOTOSOVÁ, Monika; -, 980 32 Blhová 269; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Biologicky degradovateľná polymérna kompozícia s vysokou deformovateľnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty 27.10.2021 20/2021 QB4A
3 Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na európske patenty 27.10.2021 20/2021 QB4A
4 Zmeny mien 23.02.2022 4/2022 TC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 34398036 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave výlučná 19.10.2021 platná
  • 34398037 2 PANARA, a.s. výlučná 19.10.2021 platná
 
EP 2710076
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 58,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.06.2021 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 15.06.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710076
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.04.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710076
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
Opis 28.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 09.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 09.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 09.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 09.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 11.06.2021 Typ Doručené
Licenčná zmluva 11.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.06.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.06.2021 Typ Platba
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.06.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 23.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.09.2021 Typ Doručené
Licenčná zmluva 27.09.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise licencie 19.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2022 Typ Odoslané
EP 2710076
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.02.2022 Ústav polymérov SAV, v. v. i. Ústav Polymérov Sav
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku