Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2714522
(11)  Číslo patentu  26611 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12719729.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2714522 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011102944 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 9/13  B65H 45/101  B29C 53/08  B68G 7/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/058571 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/159885 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heynen Systems B.V.; Staalstraat 31, 8211 AH Lelystad; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEYNEN Chris; Boeier 462, NL-8242 CL Lelystad; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zásobný zväzok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 2714522
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2714522
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.04.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2714522
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2018 Typ Odoslané
EP 2714522
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku