Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2701681
(11)  Číslo patentu  23038 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12719345.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2701681 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201170213, 201170225 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2011, 06.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/445   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/057864 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/146763 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OncoZenge AB; Gustavslundsvägen 42, 5 tr Bromma; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSEN Ove; Hvilevej 13, DK-2900 Hellerup; DK;
MOGENSEN Stine; Offenbachsvej 31 3, DK-2450 København SV; DK;
TRELDAL Charlotte; Jagtvej 177 4.th, DK-2100 København Ø; DK;
MOGENSEN Torben; Mønstedsvej 5, DK-2670 Greve; DK;
PULIS Sylvia; Buntmagervej 8 4.tv, DK-2400 København NV; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície obsahujúce lokálne anestetikum ako je bupivakaín na lokálne podanie do úst alebo hrdla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2023 
   Maximálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 15.06.2022 11/2022 PC4A
 
EP 2701681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701681
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.03.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.03.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.04.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2701681
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 26.04.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 01.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 01.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.04.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 24.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.05.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 25.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.05.2022 Typ Odoslané
EP 2701681
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 26.05.2022 OncoZenge AB Moberg Pharma AB
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.05.2022 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku