Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2569548
(11)  Číslo patentu  17942 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12718271.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2569548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011101096 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 21/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/058371 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/152755 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Demmeler Ludwig; Vöhlinstr. 2, 87737 Boos; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Demmeler Ludwig; Vöhlinstr. 2, 87737 Boos; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Svorník a upínací systém so svorníkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 05/2015 SC4A
 
EP 2569548
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.04.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.04.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.04.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.04.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.04.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.05.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2569548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.02.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.02.2015 Typ Platba
3 Plná moc 19.02.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2015 Typ Odoslané
EP 2569548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku