Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2704563
(11)  Číslo patentu  22188 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12717131.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2704563 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11164529, 201161481744 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2011, 03.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/02  A01N 25/30  A01N 37/48  A01N 41/06  A01N 43/18  A01N 43/50  A01N 43/80  A01N 43/88  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/057579 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/150163 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHNABEL Gerhard; Amselweg 10, 63820 Elsenfeld; DE;
PFENNING Matthias; Raiffeisenstr. 6, 67365 Schwegenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Adjuvans obsahujúce dimetylsulfoxid a ester kyseliny fosforečnej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Maximálna platnosť do  25.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 2704563
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.04.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.04.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.04.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2704563
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 26.09.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.09.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2016 Typ Odoslané
EP 2704563
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku